Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Pokiaľ budú splnené zákonom stanovené požiadavky, pôjde o tieto práva:
  • právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
Žiadosť o poskytnutie informacií
Aby sme mohli vybaviť vašu písomne podanú žiadosť, sme povinní dôkladne overiť vašu totožnosť. Pochopte, prosím, že si vyhradzujeme právo požadovať ďalšie informácie alebo doklad totožnosti, a to podľa stupňa závažnosti daných údajov. Tento postup slúži predovšetkým na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán.
  • právo na opravu v súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na vymazanie v súlade s článkom 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
Žiadosť o prenos údajov
  • právo namietať/odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 77 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Upozorňujeme tiež, že si vyhradzujeme právo nevybaviť žiadosti, ktoré sú nadmerné alebo ktoré nám budú doručené bez príslušného dokladu totožnosti. O tejto skutočnosti vás budeme písomne informovať.

Podrobnosti o vašich právach

Prístup, prenosnosť údajov

Kedykoľvek máte právo na bezplatné potvrdenie o údajoch, ktoré spracúvame a ktoré sa vás týkajú. Okrem toho máte právo na prenos údajov, ktoré ste nám poskytli, buď vám osobne, alebo prevádzkovateľovi tretej strany.

Ak si želáte zaslať potvrdenie týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame, alebo ak požadujete prenos týchto údajov, kontaktujte nás písomne na adrese servis@tchibo.sk.

Upozorňujeme, že môžeme prenášať len tie údaje, ktoré sú založené na poskytnutom súhlase alebo na zmluve.

Oprava, výmaz a obmedzenie

Na základe vašej žiadosti opravíme, zablokujeme alebo odstránime údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré boli spracované, pod podmienkou, že tomu nebránia iné zákonné ustanovenia (napríklad povinnosť uchovávať údaje vyplývajúca zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Kontaktujte nás písomne na adrese servis@tchibo.sk.

Svoje údaje môžete kedykoľvek zobraziť, opraviť alebo odstrániť vo svojom používateľskom konte v časti „Moje konto“ s použitím e-mailovej adresy a hesla.

Odvolanie súhlasu/námietka

Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať formou krátkeho písomného oznámenia. Kontaktujte nás písomne na adrese servis@tchibo.sk.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu servis@tchibo.sk alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.

Ak sa chcete odhlásiť od odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

Ak chcete vzniesť námietku proti funkciám anonymnej webovej analýzy a sledovania s účinnosťou do budúcnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom panela na udelenie súhlasu.
Upozorňujeme, že toto odvolanie súhlasu zabráni len získavaniu údajov na účely webovej analýzy priamo na webovej lokalite. Informácie súvisiace s osobnou analýzou údajov o používaní a nákupoch, ktoré presahujú vyššie uvedený rámec, nájdete tu. Proti tejto analýze údajov môžete vzniesť námietku formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu servis@tchibo.sk.