Likvidácia  a zloženie

Likvidácia a zloženie

Informácia o likvidácii

Ako zneškodniť energeticky úsporné a LED žiarivky?

Kompaktné žiarivky (KLL), hovorovo nazývané energeticky úsporné žiarivky a tyčkovité fluorescenčné žiarivky obsahujú ortuť. Preto keď sú už zastarané, môžu sa tieto žiarivky zneškodňovať ako nebezpečný odpad a nepatria do komunálneho odpadu ani do kontajnera na sklo. Žiarivky môžete priniesť do zberných odpadových miest. Iba vtedy môže byť ortuť oddelená a sklo žiarivky použité.

Mnohé LED žiarivky spotrebiteľ nedokáže odlíšiť od energeticky úsporných žiariviek. Tvarom aj funkciou sú podobné energeticky úsporným žiarivkám. Preto sa zbierajú v zberných dvoroch alebo vybraných predajniach s elektrozariadeniami.

Čo urobiť ak sa energeticky úsporná žiarivka rozbije?

Ak sa úsporná žiarivka predsa len rozbije, je potrebné miestnosť urýchlene vyvetrať a zabezpečiť tak zníženie koncentrácie ortuti v jej vnútornom ovzduší. Odporúča sa okamžite otvoriť okná, vypnúť prípadnú klimatizáciu a kúrenie a miestnosť opustiť aspoň na 15 - 20 minút. Po návrate do miestnosti je potrebné zvyšky poškodenej žiarivky opatrne odstrániť s použitím gumových rukavíc. Počas upratovania je miestnosť potrebné neustále vetrať.

Na zozbieranie väčších úlomkov je vhodné použiť kúsok kartónu, menšie úlomky je možné odstrániť papierovou utierkou, z koberca tiež pomocou lepiacej pásky. Na odstraňovanie úlomkov nepoužívajte metlu ani vysávač, pretože by mohlo dôjsť k ďalšiemu rozptýleniu ortuti v ovzduší. Zozbierané zvyšky žiarivky je spolu s papierom použitým na čistenie potrebné vložiť do uzatvárateľnej nádoby a následne zlikvidovať ako nebezpečný odpad, t. j. odovzdať ich do zberne odpadov, prípadne špecializovanej firme zaoberajúcej sa likvidáciou nebezpečných látok.

Treba si uvedomiť, že ortuť je vďaka jej toxickým vlastnostiam nebezpečná nielen pre ľudské zdravie, ale aj pre životné prostredie. Likvidácia komunálneho odpadu s obsahom ortuti kontaminuje ovzdušie, pôdu a následne aj ďalšie zložky prostredia. Žiarivky s obsahom ortuti (aj nerozbité) by preto v žiadnom prípade nemali skončiť v nádobách na komunálny odpad ani v kanalizácii.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
Elektrické a elektronické zariadenia – informácie pre domácnosti

Elektrické zariadenia obsahujú cenné zdroje, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť pre nové veci. Tým sa šetria nové zdroje a bráni sa tvorbe odpadu. Okrem toho elektrické zariadenia môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré sa musia vhodne zneškodniť.

1. Triedený zber starých zariadení

Elektrozariadenia, ktoré sa stali odpadom sa označujú ako odpadové zariadenia. Tieto zariadenia nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Majitelia starých zariadení zo súkromných domácností môžu tieto zariadenia odniesť do zberného dvora alebo odniesť do elektropredajne v rámci tzv. spätného odberu.

2. Batérie a nabíjateľné batérie

Použité batérie nepatria do komunálneho odpadu. Odovzdať ich môžete v zbernom dvore alebo v elektropredajniach.

3. Ochrana Vašich údajov

Staré spotrebiče často obsahujú citlivé osobné údaje. Toto platí obzvlášť pre informačné a telekomunikačné zariadenia, akými sú počíače a smartfóny. Upozorňujeme Vás vo Vašom vlastnom záujme, že každý koncový užívateľ je zodpovedný za vymazanie údajov na odpadovom zariadení, ktoré sa má zneškodniť.

4. Význam symbolu prečiarknutého odpadkového koša

Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že zariadenie nepatrí do netriedeného komunálneho odpadu.
Obal je neoddeliteľnou súčasťou mnohých výrobkov. Za účelom minimalizácie spotreby surovín a množstva odpadu prikladá Tchibo dôležitosť zodpovednému zaobchádzaniu s obalovými materiálmi. Uplatňujeme náš hlavný princíp: čo najmenší obal a len toľko, koľko je nevyhnutné. Preto sústavne optimalizujeme naše obaly.

Väčšina našich poštových a spotrebných obalov je z odpadového papiera. Kartónové škatule môžete po použití umiestniť do zberného kontajnera na papier. Lepiace pásky alebo štítky nenarúšajú proces recyklácie.
Všetky plasty použité v našich obaloch budú označené príslušnou skratkou pre plasty. Tieto zložky obalov môžete zneškodniť do žltých recyklačných kontajnerov.
Naše registračné číslo v Informačnom systéme pre evidenciu obalov a odpadov z obalov

PO_0000177