REKLAMAČNÝ PORIADOK TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o.

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 335 632, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3763/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „TCHIBO“).

Reklamačný poriadok TCHIBO je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Týmto reklamačným poriadkom, dostupným v každej prevádzkarni TCHIBO a na internetovej stránke www.tchibo.sk, v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamáciu tovaru nadobudnutého kupujúcim od predávajúceho v obchodných jednotkách predávajúceho na území Slovenskej republiky a tiež v elektronickom obchode predávajúceho www.tchibo.sk.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru Tchibo, ktorý zákazník kúpil v predajni Tchibo v inom štáte ako v Slovenskej republike ani u iných predajcov. Pri reklamácii takéhoto tovaru je potrebné postupovať podľa reklamačného poriadku príslušného predávajúceho.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, pokiaľ predávajúci neposkytol dlhšiu záručnú lehotu. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Životnosť tovaru sa nemusí zhodovať s pojmom záručná doba.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak:
  • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám;
  • vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia bežným užitím, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený;
  • nebola správne vykonávaná základná údržba;
  • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
  • boli porušené ochranné plomby na tovare;
  • ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka, má kupujúci právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.

Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť k riešeniu reklamácie, najmä uvedením svojho mena, priezviska, adresy na doručovanie, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu reklamácie, popisu vady tovaru a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol kompletný a v súlade s všeobecnými hygienickými zásadami.

Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a pokiaľ je tovar zaplombovaný, nesmie porušiť tieto plomby.

1)Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.

2)Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3)Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4)Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5)Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak tovar má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí tovar neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti dopravcu. V prípade zistenia existencie vady tovaru je kupujúci povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť e-mailom na adresu: servis@tchibo.sk alebo telefonicky na číslo 0800 212 313, pričom je dopravca povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v tomto prípade znáša predávajúci.
Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané tovary alebo poskytované služby tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodu III., odsekov 1. až 5. tohto reklamačného poriadku (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). V prípade zasielania tovaru poštou, predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

Objemné tovary predávané iba v elektronickom obchode predávajúceho (napr. nábytok, domáce spotrebiče) nemôžu byť vrátené v kamenných obchodoch predávajúceho a pre ich vrátenie je nutné využiť prepravnú službu.

V predajni TCHIBO outlet, Obchodná 56, 811 09 Bratislava je možné reklamovať a vrátiť výlučne tovar, ktorý kupujúci kúpil v tejto predajni.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v listinnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum uplatnenia reklamácie, dátum prijatia reklamácie, číslo reklamácie, kontaktné údaje na kupujúceho, meno osoby, ktorá reklamáciu vybavuje, kedy a kde bol tovar kúpený a cena, za ktorú bol tovar kúpený a ak má potvrdenie listinnú podobu, tak obsahuje aj podpis osoby, ktorá reklamáciu vybavuje, podpis kupujúceho a pečiatku predávajúceho.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo písomne a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu, doručený doklad o vybavení reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova.

Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, pričom predávajúci je ich povinný uhradiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru v podobe iného tovaru predávajúceho, ktorý si kupujúci vyberie, ak ide o tovar kúpený v obchodnej jednotke predávajúceho,
d) vrátením kúpnej ceny v hotovosti, na účet, prípadne v podobe darčekových kupónov
e) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
f) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
g) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade tovaru vráteného poštou alebo prostredníctvom distribučného partnera predávajúceho z dôvodu výskytu vady tovaru, má kupujúci právo na vrátenie poplatku za zaslanie tovaru. Poplatok bude kupujúcemu vrátený na ním uvedený bankový účet v lehote 14 dní odo dňa doručenia dokladu o jeho úhrade predávajúcemu.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho o vykonaní opravy reklamovaného tovaru. V prípad, že si kupujúci v tejto lehote opravený tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu skladné vo výške 1,00 EURO za každý začatý deň neprevzatia tovaru až do dňa prevzatia tohto tovaru.
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Predávajúci - spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. umožňuje kupujúcemu vrátenie tovaru bez udania dôvodu v lehote do 30 dní od kúpy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru znečisteného, nekompletného alebo použitého. Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru. V prípade, že kupujúci použil pri nákupe tovaru svoju zákaznícku vernostnú kartu (Tchibo Card), je povinný predložiť ju aj pri vrátení tovaru. Za tovar zakúpený za vernostné zrnká nie je možné vrátiť hotovosť. Za vrátený tovar predávajúci pripíše vernostné zrnká späť na zákaznícky účet kupujúceho najneskôr v lehote do jedného týždňa. V prípade ak je tovar zakúpený v rámci zvýhodnenej marketingovej akcie (napr. 2+1 zadarmo), pri vrátení tovaru nie je kupujúcemu vrátená plná cena tovaru, ale len pomerná časť ceny tovaru vzhľadom na celý nákup v rámci zvýhodnenej marketingovej akcie.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 8. 2020

V prípade nákupu v elektronickom obchode predávajúceho, kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj tento reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu odoslania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Vo vzťahu ku kupujúcemu je pre predávajúceho záväzný reklamačný poriadok v znení platnom v čase realizácie internetovej objednávky alebo nákupu v kamennom obchode TCHIBO.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.