Prenos údajov

Spoločnosť Tchibo Slovensko nezverejňuje vaše údaje tretím stranám na komerčné účely (predaj, prenájom).

Pokiaľ budú vaše údaje spracúvané poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb zákazníkom, doručovaní našich výrobkov a tvorbe a zasielaní reklamných materiálov, rozsah prenesených údajov bude obmedzený na nutné minimum.
Údaje sa prenášajú v zašifrovanej podobe.

Výberu partnerov v rámci spracúvania sprostredkovateľom venujeme veľkú pozornosť a naši partneri sú v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôveryhodným spôsobom a dodržiavať naše vlastné normy týkajúce sa ochrany údajov. Naši partneri nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu, ani tieto údaje nesmú sami používať na komerčné účely.

Spolupracujeme tiež so zmluvnými partnermi a spolupracovníkmi. Pokiaľ poskytneme vaše údaje zmluvným partnerom alebo spolupracovníkom s cieľom vybavenia vašej objednávky, rezervácie cesty, účasti v súťaži o ceny alebo v rámci partnerských ponúk a aukcií s cieľom plniť zmluvu, budeme vás o tom samostatne informovať. Spolupracovníkov si starostlivo vyberáme. Naši spolupracovníci nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu. Naši spolupracovníci môžu spracúvať údaje, ktoré sa postupujú takýmto spôsobom, len na účely vybavenia vašej objednávky.

V rámci spracúvania poskytujeme vaše údaje týmto adresátom:
 • agentúry,
 • informačné orgány, agentúry na vymáhanie pohľadávok (kontrola úverovej bonity, varovanie),
 • orgány verejnej moci,
 • call centrá (podpora zákazníkom),
 • poskytovatelia tlačových služieb, zasielatelia reklamy,
 • interné orgány, spoločnosti v rámci skupiny,
 • poskytovatelia IT služieb / poskytovatelia cloudových služieb,
 • spolupracovníci (súťaže, partnerské ponuky atď.),
 • banky,
 • dodávatelia,
 • poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia poštových a dodávateľských služieb,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskum trhu a názorov,
 • distribútori bulletinu,
 • cestovné agentúry a poskytovatelia služieb cestovného ruchu,
 • poskytovatelia opráv a servisu,
 • poskytovatelia telekomunikačných služieb,
 • podnikoví poradcovia/audítori/daňoví poradcovia,
 • poisťovacie spoločnosti.
Upozornenie: Ďalšie informácie súvisiace s konkrétnym spracovaním nájdete v jednotlivých kapitolách Zásad ochrany súkromia.

Prenosy do tretích krajín

Pokiaľ bude nutné preniesť údaje tretím stranám v záujme dosiahnutia účelu spracovania údajov (napríklad dodanie tovaru), zabezpečíme, aby vaše údaje zostali na území Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pokiaľ to vo výnimočných prípadoch nebude možné a bude nutné preniesť údaje do tretej krajiny, spoločnosť Tchibo Slovensko prijme všetky nutné opatrenia (napríklad formou zmluvných doložiek podľa štandardu EÚ) na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany údajov.

Zoznam prípadov spracúvania v tretích krajinách je uvedený nižšie:
 • Technológie na sledovanie a cielenie
  Spracúvanie súvisí s prenosmi údajov na servery našich poskytovateľov služieb, ktorí sídlia v USA. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek stanovených Komisiou EÚ.
  Ďalšie informácie týkajúce sa sledovania a cielenia nájdete tu.
 • Globálna IT podpora
  V rámci nepretržitého monitorovania a podpory našich IT systémov majú poskytovatelia služieb, ktorých angažujeme oddelene, prístup k našim systémom spracúvania údajov. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek stanovených Komisiou EÚ.
 • Zákaznícka podpora
  V záujme rýchleho vybavenia vašej požiadavky využívame poskytovateľov služieb tiež v našom call centre. Vo výnimočných prípadoch sa call centrum nenachádza v Európskej únii ani v Európskom hospodárskom priestore. Poskytovatelia služieb, ktorí sídlia v tretích krajinách, musia plniť povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo štandardných zmluvných doložiek stanovených Komisiou EÚ.