Externí zmluvní partneri, novinári, ďalšie príslušné skupiny osôb

Riadenie poskytovateľov služieb/dodávateľov
Upozorňujeme, že v rámci spolupráce medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko spracúvame vaše údaje.

Údaje od vás vyžadujeme v záujme uzavretia, vykonávania alebo vypovedania zmluvného vzťahu. Ide napríklad o tieto údaje:
  • názov spoločnosti,
  • adresa,
  • kontaktná osoba a kontaktné údaje.
Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko.

Údaje uchovávame s cieľom plniť zmluvu až do skončenia zákonom stanovených a prípadných zmluvných záväzkov. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a počas obdobia záväzne stanoveného právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu uzavretia zmluvy) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť.

Databázy kontaktov
Upozorňujeme, že v rámci spolupráce medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko spracúvame vaše hlavné a kontaktné údaje, ako aj fakturačné a platobné údaje.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR je v našom záujme, aby sa zjednodušila správa našich kontaktov, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia. Tento druh správy kontaktov zjednodušuje spoločnosti Tchibo Slovensko oslovovanie v prípade opätovného záujmu zákazníka o využitie služieb (modely, poskytovatelia servisu), ako aj spravovanie zoznamu zasielania tlačovín.

Spracúva sa vaša e-mailová adresa a telefónne čísla, a to kým nebude doručená námietka proti tomuto spracúvaniu.

Sledovanie zoznamov teroristických organizácií
Podľa nariadení EÚ týkajúcich sa boja proti terorizmu (ES) č. 2580/2001 a (ES) č. 881/2002 je nutné, aby žiadny zákazník, dodávateľ, poskytovateľ služieb ani zamestnanec spoločnosti Tchibo Slovensko nebol podozrivý z terorizmu a nebol uvedený v centrálne spravovaných zoznamoch (zoznamoch teroristických organizácií). Preto spoločnosť Tchibo Slovensko musí porovnávať údaje so zoznamami teroristických organizácií. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vďaka pravidelnému porovnávaniu údajov sa tiež zrýchľuje colné odbavenie spoločnosti Tchibo Slovensko, čo sa považuje za oprávnený záujem v zmysle druhého vyššie uvedeného ustanovenia.
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.