Postup objednávky v spoločnosti Tchibo Slovensko

Ak chcete uzavrieť, uskutočniť alebo vypovedať zmluvu alebo objednávku, budete musieť zadať svoje osobné údaje. Ide napríklad o tieto údaje:
  • krstné meno, priezvisko,
  • fakturačná a dodacia adresa,
  • e-mailová adresa,
  • fakturačné a platobné údaje,
  • podľa okolností dátum narodenia,
  • podľa okolností telefónne číslo.
Spracovanie objednávky tiež zahŕňa dodávku objednaného tovaru, spracovanie platby a zasielanie elektronických potvrdení objednávok a faktúr.

Radi by sme vás informovali, že v prípade žiadosti o zákaznícku podporu si vyhradzujeme právo spracovať vaše kontaktné údaje na vybavenie vašej žiadosti.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko.

Okrem prípadov, keď vaše kontaktné údaje použijeme na účely priameho marketingu, uchovávame údaje, ktoré sme získali s cieľom splniť zmluvu, do skončenia zákonom stanovenej a prípadnej zmluvnej záručnej lehoty a záručných práv. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a v období záväzne stanovenom právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu uzavretia zmluvy) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť.
On-line zákaznícke konto
Aby váš nákup bol v čo najväčšej možnej miere používateľsky ústretový, poskytujeme možnosť trvalého uloženia osobných údajov na zákazníckom konte zabezpečenom pomocou hesla. Registrácia je dobrovoľná. Po vytvorení používateľského konta nie je nutné opakovane zadávať údaje. Okrem toho údaje, ktoré boli uložené v súvislosti s vaším používateľským kontom, môžete kedykoľvek zobraziť. Máte tiež možnosť opraviť údaje alebo odstrániť používateľské konto. Upozorňujeme, že odstránenie používateľského konta online vedie len k jeho odstráneniu v systéme webového obchodu. Nemusí to však znamenať jeho odstránenie v nadväzujúcich systémoch. Po odstránení požívateľského konta by sa mali odstrániť všetky údaje, ktoré s ním súvisia, okrem údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávok zákazníkov.
Okrem údajov požadovaných v čase objednávky si tiež musíte určiť svoje vlastné heslo s cieľom nastaviť používateľské konto. Toto heslo sa spolu s e-mailovou adresou používa pri prístupe k používateľskému kontu.
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete dátum narodenia budeme tento údaj spracúvať na účel zasielania narodeninových blahoželaní, darčekov k narodeninám a na analýzu veku našich zákazníkov s cieľom prispôsobiť obsah reklamy. Dobrovoľným poskytnutím dátumu narodenia nám udeľujete súhlas so spracovaním tohto údaja na vyššie uvedené účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania dátumu narodenia do času odvolania súhlasu.
Doba spracúvania dátumu narodenia pri založení Online účtu je po dobu trvania Online účtu.

Po prihlásení sa aktivujú tzv. trvalé cookies. Táto funkcia Vám počas 365 dní od prvého prihlásenia umožní prístup k Vášmu nákupnému košíku, Vášmu zoznamu obľúbených a Vášmu stavu Vernostných zrniek bez toho, aby ste museli svoje heslo zadávať znovu. Z bezpečnostných dôvodov bude prístup do niektorých častí Vášho účtu, ako aj prístup k objednávkam a zmene Vašich údajov o adrese a platbe aj naďalej chránený heslom. Ak nechcete využívať túto funkciu, prosím odhláste sa na záver Vašej návštevy pomocou tlačidla na odhlásenie. Spracovanie prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR EÚ. Náš oprávnený záujem vyplýva z toho, že Vám chceme sprostredkovať pohodlné využívanie našej webovej stránky/aplikácie. Viac informácií ku cookies získate tu.

Lehota pre vymazanie údajov je 4 roky od posledného prihlásenia.

Objednávanie v predajni
Pokiaľ ste zadali objednávku v niektorej z našich predajní alebo ste si nechali objednávku doručiť z predajne, spracúvanie údajov prebieha vyššie opísaným spôsobom. Pokiaľ ste si nechali doručiť objednávku do niektorej z našich predajní, budete o tom informovaní e-mailom, textovou správou alebo telefonicky v okamihu, keď bude objednávka pripravená na vyzdvihnutie v predajni podľa vášho výberu.

Oznamovanie
Na základe objednávok ďalej získavame základné obchodné číselné údaje a hodnotíme ich bez spojenia s konkrétnymi osobami. Cieľom tohto postupu je obchodná optimalizácia našich procesov. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem).

Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.
V prípade oneskorenia platby zašleme nutné údaje spoločnosti, ktorá vymáha pohľadávky, pod podmienkou, že sú splnené ostatné zákonné požiadavky. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Uplatnenie zmluvnej pohľadávky sa považuje za oprávnený záujem v zmysle druhého vyššie uvedeného ustanovenia. Informácie o oneskorení platieb alebo strate nároku budú tiež postúpené poskytovateľom informácií, ktorí s nami spolupracujú, pod podmienkou splnenia ostatných zákonných požiadaviek. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem sa týka tiež nášho záujmu a záujmu tretích strán na znižovaní zmluvných rizík pre budúce dohody.

Sledovanie zoznamov teroristických organizácií
Podľa nariadení EÚ týkajúcich sa boja proti terorizmu (ES) č. 2580/2001 a (ES) č. 881/2002 je nutné, aby žiadny zákazník, dodávateľ, poskytovateľ služieb ani zamestnanec spoločnosti Tchibo Slovensko nebol podozrivý z terorizmu a nebol uvedený v centrálne spravovaných zoznamoch (zoznamoch teroristických organizácií). Preto spoločnosť Tchibo Slovensko musí porovnávať údaje so zoznamami teroristických organizácií.
Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vďaka pravidelnému porovnávaniu údajov sa tiež zrýchľuje colné odbavenie spoločnosti Tchibo Slovensko, čo sa považuje za oprávnený záujem v zmysle druhého vyššie uvedeného ustanovenia.
Logistika
Na účel sledovania zásielky, ako aj zaslania oznámenia o balíku, pošleme vašu e-mailovú adresu, dodaciu adresu a telefónne číslo, spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, IČ DPH: SK 2020351993, pokiaľ s tým budete súhlasiť v priebehu objednávky.

Pokiaľ si neželáte, aby sme vaše údaje postúpili, môžete si kedykoľvek zvoliť dodanie objednávky do niektorej z našich predajní. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na nákladnú prepravu.

Pokiaľ je súčasťou vašej objednávky tovar, ktorý sa musí prepraviť nákladnou prepravou a ktorý dodáva priamo výrobca, postúpime vaše meno a doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu výrobcovi na účel oznámenia o doručení. V takomto prípade budete o tejto skutočnosti informovaní samostatne v priebehu objednávky.

Právny základ pre zverejnenie údajov predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Postup platby
Pokiaľ využijete platobnú službu PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg), budete presmerovaní spolu s nevyhnutnými údajmi (t. j. suma platby, príjemca platby) do systému PayPal za účelom spracovania platby. Právnym základom je článok 6, odst. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR EÚ (plnenie zmluvy).

Viac informácií o podmienkach používania a ochrany osobných údajov nájdete na: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

Ak si neželáte byť presmerovaní, môžete si kedykoľvek vybrať iný spôsob platby.

Zákaznícka podpora
Aby sme vám mohli rýchlo pomôcť v priebehu objednávky alebo po nej, ponúkame vám zákaznícku podporu.

Vo všeobecnosti môžete požiadať o radu bez toho, aby ste museli zverejňovať informácie týkajúce sa vášho používateľského konta. Pokiaľ si však riešenie vášho problému (napríklad vyjasnenie otázok týkajúcich sa používateľského konta, hlásenie straty, žiadosť o prístup k osobným údajom) nutne vyžiada identifikáciu, požadované osobné údaje slúžia len na účely overenia vašej totožnosti, vybavenia vašej záležitosti a zabezpečenia kvality.

V záujme riešenia vášho problému budeme od vás okrem iného vyžadovať tieto informácie:

- krstné meno, priezvisko,
- fakturačnú a dodaciu adresu,
- e-mailovú adresu,
- číslo objednávky,
- podľa okolností dátum narodenia,
- podľa okolností telefónne číslo,
- podľa okolností ďalšie identifikačné prvky v záujme overenia vašej totožnosti.

Právny základ pre prijatie objednávky a/alebo skúmanie objednávky a doručenia a pre zaobchádzanie s vráteným tovarom predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu s nami. V rámci uplatnenia vašich práv a na účely posúdenia legitímnosti spracúvame vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, t. j. údaje sme povinní spracúvať zo zákona. Právny základ pre spracúvanie údajov v rámci riešenia sťažností (aj na lokalitách sociálnych médií) predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme dosiahli spokojnosť zákazníkov, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Vaše údaje uchovávame až do uplynutia zákonom stanovenej a/alebo prípadnej zmluvnej lehoty uchovávania, lehoty záruky a záručných práv a/alebo povinností týkajúcich sa predloženia dôkazov.

Pokiaľ si to nutne vyžiada spracovanie objednávky, prenesieme vaše údaje poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať zákaznícku podporu.

Vaše údaje posielame poskytovateľom služieb

- na účely poskytnutia pomoci pri riešení problémov,
- v rámci riešenia sťažností,
- pri riešení strát,
- pri vydávaní dobropisov,
- pri objednávkach opráv,
- pri zaobchádzaní s vráteným tovarom,
- len v prípade, že partner súhlasil s dodržiavaním našich noriem ochrany údajov.


V súvislosti s príspevkami používateľov umiestnenými na facebookovej stránke Tchibo Slovensko alebo na iných sociálnych sieťach je nutné, aby sa používatelia oboznámili so zásadami ochrany súkromia príslušných sociálnych sietí.

Radi by sme vás informovali, že si vyhradzujeme právo použiť Vašu e-mailovú adresu poskytnutú na účely zákazníckej podpory, na účel spracovania objednávky. Proti používaniu vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek vzniesť námietku.

Kontroly kvality
Aby sme boli schopní poskytovať nepretržité a stále lepšie služby a zaručiť životne dôležité obchodné procesy, podrobujeme vybavované záležitosti kontrole kvality (týka sa to najmä call centra).
Pokiaľ ste nám poskytli súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, váš telefonát sa bude nahrávať. Zvukový súbor uchovávame maximálne 60 dní.

Postupy vymazávania údajov
Upozorňujeme vás, že spoločnosť Tchibo Slovensko pravidelne kontroluje správnosť údajov, ktoré uchováva. Právny základ pre spracúvanie údajov v rámci postupu vymazávania predstavuje článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, t. j. máme zákonnú povinnosť kontrolovať správnosť údajov, ktoré uchovávame.

Oznamovanie príslušných postupov zákazníkom
Vyhradzujeme si právo informovať vás v prípade príslušných postupov prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uchovávame. Takéto postupy môžu mať vplyv na vašu objednávku (napríklad oneskorenie dodávky), môžu však obsahovať aj varovania (napríklad opatrenia v rámci stiahnutia výrobku z trhu).
Spracúvanie vašich údajov na účely priameho marketingu je vylúčené, okrem prípadov, keď ste nám poskytli svoj súhlas s takýmto spracúvaním.

Právny základ pre použitie vašich kontaktných údajov predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme informovali zákazníkov o príslušných postupoch, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.