Podmienky účasti vo vernostnom programe TchiboCard

1. Účasť

Program vernostných kariet TchiboCard je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 335 632 (ďalej len „TCHIBO SLOVENSKO“). Pri vstupe do programu poštou, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dostanete podľa výberu stálu plastovú vernostnú kartu alebo digitálnu vernostnú kartu. Stála vernostná karta Vám bude zaslaná v priebehu 3 až 4 týždňov po registrácii, len v rámci územia Slovenskej republiky. O TchiboCard môžete požiadať len v prípade, že máte minimálne 18 rokov a bydlisko v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. TchiboCard je platná iba v obchodoch TCHIBO SLOVENSKO v Slovenskej republike a v internetovom obchode www.tchibo.sk (ďalej len „obchody Tchibo“ a „e-shop Tchibo“).

2. Zber a čerpanie Vernostných zrniek

Za každý nákup produktov Tchibo uskutočnený v niektorom obchode Tchibo, e-shope Tchibo či v iných obchodoch našich vybraných obchodných partnerov tak ako je uvedené ďalej sa Vám na účet TchiboCard pričítajú Vernostné zrnká (ďalej len „VZ“).

Za každé 1 € Vášho nákupu s platnou vernostnou kartou TchiboCard dostanete 1 VZ, ktoré Vám budú pripísané na Vašu vernostnú kartu TchiboCard. Za každých nazbieraných 100 VZ si môžete uplatniť zľavu z Vášho nákupu v obchode Tchibo alebo v e-shope Tchibo vo výške 1 €. VZ môžu byť čerpané na konci každého nákupu pre celý sortiment tovaru. Nazbierané VZ prepadajú najskôr po 24 mesiacoch od nákupu, za ktorý boli pripísané, a to vždy k 30. 4. kalendárneho roka. VZ sa načítajú za Vaše nákupy a sú neprenosné. Možnosť výmeny VZ za zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe darčekových kariet.

3. Výpoveď, zmena a ukončenie vernostného programu

TCHIBO SLOVENSKO si vyhradzuje právo vernostný program TchiboCard kedykoľvek pozastaviť, upraviť ho podľa aktuálnych právnych predpisov alebo pozmeniť jeho časti. Zmeny budú včas zverejnené v obchodoch Tchibo alebo v e-shope Tchibo. Účastníci vernostného programu TchiboCard môžu svoju účasť kedykoľvek ukončiť okamžitou výpoveďou doručenou TCHIBO SLOVENSKO. Výpoveď zo strany TCHIBO SLOVENSKO je možná len s dodržaním výpovednej lehoty 30 dní, ktorá začne plynúť odo dňa doručenia výpovede Vám.

4. Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím políčka „Áno, podmienky účasti som si prečítal(-a) a súhlasím s nimi.“ beriete na vedomie, že spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO ako prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári (titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, telefónne číslo, e-mailová adresa), ako aj údaje o nákupoch tovaru (spôsob nákupu, dátum nákupu, názov/artiklové číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas celého trvania Vášho členstva vo vernostnom programe TchiboCard, a to na účel poskytovania benefitov na základe členstva vo vernostnom programe TchiboCard v súlade s jeho podmienkami vrátane zaradenia do databázy členov vernostného programu TchiboCard, komunikácie v rámci vernostného programu TchiboCard a poskytovania informácií o zvýhodnených ponukách pre členov vernostného programu TchiboCard. Všeobecným právnym základom poskytnutia Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, t. j. podmienok účasti vo vernostnom programe TchiboCard, a bez ich poskytnutia nebude Vaša účasť vo vernostnom programe TchiboCard možná.

Právnym základom pre zasielanie informácií o zvýhodnených ponukách pre členov vernostného programu TchiboCard je oprávnený záujem Tchibo spočívajúci v podpore predaja u členov vernostného programu TchiboCard, pričom máte právo proti takémuto spracúvaniu osobných údajov namietať v zmysle článku 21 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) .

Dobrovoľne poskytnutý dátum narodenia budeme spracúvať na účel zasielania narodeninových blahoželaní, darčekov k narodeninám a na analýzu veku našich zákazníkov s cieľom prispôsobiť obsah reklamy. Dobrovoľným poskytnutím dátumu narodenia nám udeľujete súhlas so spracovaním tohto údaja na vyššie uvedené účely. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, e-mailom na adrese servis@tchibo.sk alebo na našej bezplatnej Zákazníckej linke 0800 212 313, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania dátumu narodenia do času odvolania súhlasu. Vaše osobné údaje bude TCHIBO SLOVENSKO uchovávať počas 5 rokov od ukončenia Vášho členstva v programe.

Pokiaľ ste nám poskytli svoje telefónne číslo, môžeme Vám formou SMS správy poslať zľavové kupóny, upozornenie na zľavu alebo iný členský benefit. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem Tchibo spočívajúci v podpore predaja u členov vernostného programu TchiboCard, pričom máte právo proti takémuto spracúvaniu osobných údajov namietať v zmysle článku 21 Nariadenia GDPR. Pokiaľ budete chcieť odmietnuť zasielanie ďalších SMS správ, postupujte podľa pokynov uvedených v texte SMS správy alebo kontaktujte našu bezplatnú Zákaznícku linku 0800 212 313.

Voliteľným bonusom vernostného programu TchiboCard je možnosť získať novinky a obchodné ponuky. Zaškrtnutím registračného formulára v časti „Áno, chcem dostávať bezplatný Newsletter Tchibo. Potvrdzujem, že som si prečítal(a) Podmienky pre spracovanie osobných údajov a súhlasím s nimi“ Tchibo udeľujete spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári (titul, meno a priezvisko, korešpondenčná adresa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis), ako aj údajov o nákupoch tovaru (spôsob nákupu, dátum nákupu, názov/artiklové číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky), a to na účel zasielania obchodných ponúk, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách záujemcom, ako aj zasielania adresných alebo individualizovaných newsletterov (vyhodnotených aj na základe Vášho nákupného správania) obsahujúcich výhody (darčeky) pre záujemcov a občasných marketingových prieskumov trhu telefonicky (vrátane SMS správy), e-mailom alebo inými prostriedkami. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre tento účel je poskytnutý dobrovoľne na obdobie trvania členstva vo vernostnom programe TchiboCard, pričom je možné ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk, alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na konci každého informačného e-mailu, pričom takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním.

TCHIBO SLOVENSKO spracúva Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely prostredníctvom sprostredkovateľov, a to spoločnosti Tchibo GmbH, so sídlom Überseering 18, 22297 Hamburg, Spolková republika Nemecko, IČO: 27539385, C232813 a spoločnosti Tchibo Praha, spol. s r.o., so sídlom Praha–Michle, Želetavská 1 449/9, PSČ 140 00, IČO: 16190793, poverených spracovaním osobných údajov TCHIBO SLOVENSKO ako prevádzkovateľom na základe písomnej zmluvy. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretej strane, ktorou je doručovateľská spoločnosť alebo spoločnosť zabezpečujúca tlač materiálov alebo iná spoločnosť patriaca do skupiny Tchibo.

Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom registračného formulára, musia byť pravdivé a aktuálne, v prípade ich zmeny ste povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO.

Vaše práva ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje TCHIBO SLOVENSKO spracúva, sú najmä právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Jednotlivé práva môžete uplatniť bezplatne na Zákazníckej linke 0800 212 313, zaslaním e-mailu na adresu servis@tchibo.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytuje TCHIBO SLOVENSKO bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je spoločnosť oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.