Podmienky účasti v programe TchiboCard

1. Účasť

Program vernostných kariet TchiboCard je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 335 632 (ďalej len „TCHIBO SLOVENSKO“). V obchodoch Tchibo Vám bude vydaná vernostná karta ihneď po vyplnení prihlášky. Pri vstupe do programu poštou, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dostanete len stálu plastovú vernostnú kartu. Stála vernostná karta Vám bude zaslaná v priebehu 3 až 4 týždňov po registrácii, len v rámci územia Slovenskej republiky. O TchiboCard môžete požiadať len v prípade, že máte minimálne 18 rokov a bydlisko v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. TchiboCard je platná iba v obchodoch Tchibo v Slovenskej republike a v internetovom obchode www.tchibo.sk. Iba tu môžete zbierať a premieňať Vernostné zrnká (ďalej len „VZ“).

2. Zber a čerpanie Vernostných zrniek

Za každých 0,50 € Vášho nákupu s platnou kartou TchiboCard v obchode Tchibo alebo online na www.tchibo.sk dostanete 1 VZ, ktoré Vám bude pripísané na Vašu vernostnú kartu TchiboCard. Za každých nazbieraných 10 VZ si môžete uplatniť zľavu z Vášho nákupu v obchode Tchibo alebo online na www.tchibo.sk vo výške 0,10 €. VZ môžu byť čerpané na konci každého nákupu pre celý sortiment tovaru. Nazbierané VZ prepadajú najskôr po 24 mesiacoch od nákupu vždy k 30. 4. kalendárneho roka. VZ sa načítajú za Vaše nákupy a sú neprenosné. Možnosť výmeny VZ za zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe darčekových kariet.

3. Výpoveď, zmena a ukončenie vernostného programu

TCHIBO SLOVENSKO si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek pozastaviť, upraviť ho podľa aktuálnych právnych predpisov alebo pozmeniť jeho časti. Zmeny budú včas zverejnené v obchodoch Tchibo alebo na www.tchibo.sk. Účastníci vernostného programu môžu svoju účasť kedykoľvek ukončiť okamžitou výpoveďou doručenou TCHIBO SLOVENSKO. Výpoveď zo strany TCHIBO SLOVENSKO je možná len s dodržaním výpovednej lehoty 30 dní. Kompletné pravidlá vernostného programu nájdete na www.tchibo.sk.

4. Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím a podpisom registračného formulára v časti “ Áno, chcem sa zúčastniť a súhlasím s podmienkami účasti vo vernostnom programe a ochrany osobných údajov“ alebo zaškrtnutím príslušného políčka na www.tchibo.sk beriete na vedomie, že spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO ako prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári (oslovenie, meno a priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis) ako aj údaje o nákupoch tovaru (spôsob nákupu, dátum nákupu, názov/artiklové číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky) počas celého trvania Vášho členstva vo vernostnom programe TchiboCard, a to na účel poskytovania benefitov na základe členstva vo vernostnom programe TchiboCard v súlade s jeho podmienkami, vrátane zaradenia do databázy členov vernostného programu TchiboCard, komunikácie v rámci vernostného programu a poskytovania informácií o zvýhodnených ponukách pre členov programu. Právnym základom poskytnutia Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy t.j. podmienok účasti vo vernostnom programe a bez ich poskytnutia nebude Vaša účasť v programe možná. Vaše osobné údaje bude TCHIBO SLOVENSKO uchovávať počas 5 rokov od ukončenia Vášho členstva v programe. Právnym základom pre zasielanie informácií o zvýhodnených ponukách pre členov programu je oprávnený záujem Tchibo, pričom máte právo proti takémuto spracúvaniu osobných údajov vzniesť námietku.

Voliteľným bonusom vernostného programu TchiboCard je možnosť získať novinky a obchodné ponuky. Zaškrtnutím a podpisom registračného formulára v časti „Áno, chcem dostávať e-mailom informácie o aktuálnych ponukách Tchibo a o výhodách pre majiteľov TchiboCard a súhlasím s pravidlami ochrany osobných údajov“ alebo zaškrtnutím príslušného políčka na www.tchibo.sk udeľujete spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári (oslovenie, dátum narodenia, meno a priezvisko, korešpondenčná adresa v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis) ako aj údajov o nákupoch tovaru (spôsob nákupu, dátum nákupu, názov/artiklové číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky), a to na účel zasielania obchodných ponúk, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách záujemcom ako aj zasielania adresných alebo individualizovaných) newsletterov (vyhodnotených aj na základe Vášho nákupného správania) obsahujúcich výhody (darčeky) pre záujemcov a občasných marketingových prieskumov trhu telefonicky, emailom alebo inými prostriedkami. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre tento účel je poskytnutý dobrovoľne na dobu trvania členstva vo vernostnom programe, pričom je možné ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk alebo prostredníctvom odkazu uvedeného na konci každého informačného e-mailu. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete dátum narodenia budeme tento údaj spracúvať na účel zasielania narodeninových blahoželaní, darčekov k narodeninám a na analýzu veku našich zákazníkov s cieľom prispôsobiť obsah reklamy. Dobrovoľným poskytnutím dátumu narodenia nám udeľujete súhlas so spracovaním tohto údaja na vyššie uvedené účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania dátumu narodenia do času odvolania súhlasu. Doba spracúvania dátumu narodenia pri registrácii do TchiboCard programu je po dobu trvania členstva v tomto programe.

TCHIBO SLOVENSKO spracúva Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely prostredníctvom sprostredkovateľov, a to spoločnosti Tchibo GmbH, so sídlom Überseering 18, 22297 Hamburg, Spolková republika Nemecko, IČO: 27539385, C232813 a spoločnosti Tchibo Praha, spol. s r.o., so sídlom Praha - Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 14000, IČO: 16190793 poverených spracovaním osobných údajov TCHIBO SLOVENSKO ako prevádzkovateľom na základe písomnej zmluvy. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretej strane, ktorou je doručovateľská spoločnosť alebo spoločnosť zabezpečujúcu tlač materiálov alebo iná spoločnosť patriaca do skupiny Tchibo.

Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom registračného formulára, musia byť pravdivé a aktuálne, v prípade ich zmeny ste povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO.

Vaše práva ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje TCHIBO SLOVENSKO spracúva, sú najmä právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Jednotlivé práva môžete uplatniť telefonicky 0800 212 313, zaslaním e-mailu na adresu servis@tchibo.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte poskytuje TCHIBO SLOVENSKO bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je spoločnosť oprávnená účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.