TchiboCard

Program TchiboCard je bezplatný zákaznícky vernostný program spoločnosti Tchibo Slovensko. Všeobecné podmienky účasti sa týkajú členstva v programe TchiboCard, ktoré môžete prijať buď tak, že vyplníte formulár (podpíšete a odošlete formulár žiadosti), alebo registráciou v programe TchiboCard na adrese www.tchibo.sk.

Na účely realizácie nášho zákazníckeho vernostného programu od vás vyžadujeme vaše údaje. Ide napríklad o tieto údaje:

- krstné meno, priezvisko,
- adresa,
- podľa okolností e-mailová adresa,
- podľa okolností telefónne číslo.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko.

V rámci programu TchiboCard môžete zbierať a uplatňovať vernostné zrnká. Pri každom nákupe v niektorej z našich predajní alebo online sa na vaše konto TchiboCard pripisujú vernostné zrnká. Aktuálnu bilanciu vernostných zrniek nájdete na svojom online konte TchiboCard na adrese tchibo.sk. Právny základ pre správu online konta predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš zákaznícky servis a nekomplikované zobrazenie vášho konta považujeme za oprávnené v zmysle vyššie uvedeného nariadenia. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania týchto údajov pred jeho odvolaním.

Spoločnosť Tchibo Slovensko vám zasiela osobne zameranú reklamu poštou, e-mailom alebo SMS správou v rámci programu TchiboCard, pod podmienkou, že ste s tým vyjadrili svoj súhlas. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu spoločnosťou Tchibo Slovensko alebo odvolať svoj súhlas zaslaním krátkeho oznámenia na adresu servis@tchibo.sk. Nebude to pre vás znamenať žiadne náklady okrem nákladov na prenos podľa základných taríf. Týmto krokom nebude dotknutá vaša účasť v našom zákazníckom vernostnom programe.

Na telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli Vám môžeme formou SMS správy poslať zľavový kupón, upozornenie na zľavu alebo iný členský benefit. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem Tchibo podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR EU spočívajúci v podpore predaja u existujúcich zákazníkov (členov vernostného programu). Pokiaľ budete chcieť odmietnuť zasielanie ďalších SMS práv, postupujte podľa pokynov uvedených v SMS správe alebo na bezplatnej zákazníckej linke 0800 212 313.

V rámci vašej účasti v programe TchiboCard sa budú spracúvať, hodnotiť a analyzovať vaše osobné údaje (krstné meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, podľa okolností telefónne číslo) a údaje o nákupe a objednávke (napríklad kúpené výrobky, počet položiek, cena, miesto, dátum a čas nákupu) s cieľom zlepšiť program TchiboCard. Pokiaľ ste dobrovoľne uviedli svoje telefónne číslo pre prípad ďalších otázok, považuje sa tiež za osobný údaj.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete dátum narodenia budeme tento údaj spracúvať na účel zasielania narodeninových blahoželaní, darčekov k narodeninám a na analýzu veku našich zákazníkov s cieľom prispôsobiť obsah reklamy. Dobrovoľným poskytnutím dátumu narodenia nám udeľujete súhlas so spracovaním tohto údaja na vyššie uvedené účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania dátumu narodenia do času odvolania súhlasu. Doba spracúvania dátumu narodenia pri registrácii do TchiboCard programu je po dobu trvania členstva v tomto programe.

Okrem toho spracúvame tieto údaje a všetky údaje o online použití súvisiace s vašou objednávkou s cieľom hodnotiť a analyzovať reklamu, ktorá je vám prispôsobená na mieru. Na základe týchto hodnotení sa bude zobrazovať reklama, ktorá je vám prispôsobená na mieru pri používaní konta Tchibo Slovensko.

Toto spracúvanie vykonávame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Zo spracúvania pre vás nevyplývajú žiadne právne dôsledky. Je v našom záujme, aby naše služby boli optimalizované z komerčného hľadiska na účely priamej reklamy, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia. Tieto typy analýzy nám pomáhajú lepšie optimalizovať relevantnosť riadenia našej reklamy, poskytovať cielené informácie týkajúce sa kampaní súvisiacich s našimi predajnými a sprostredkovateľskými službami, lepšie riadiť zdroje v súvislosti s logistikou a predajom a čo najlepšie a relevantným spôsobom upraviť naše informačné služby týkajúce sa značky Tchibo Slovensko. K spracúvaniu dochádza až do okamihu doručenia námietky.

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti hodnoteniu a analýze zo strany spoločnosti Tchibo Slovensko zaslaním krátkeho oznámenia na adresu servis@tchibo.sk.

Pokiaľ máte námietku proti hodnoteniu a analýze údajov o vašej registrácii, nákupe a objednávke, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na zákazníckom vernostnom programe.
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.