Súťaže o ceny

Na účely účasti v súťažiach a realizácie týchto súťaží, ako aj na zasielanie oznámení o výherných cenách od vás požadujeme vaše údaje. Ide napríklad o tieto údaje:
  • krstné meno, priezvisko,
  • e-mailová adresa,
  • podľa okolností rok narodenia,
  • podľa okolností telefónne číslo.
Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko (podmienky účasti). Podrobné informácie nájdete v príslušných podmienkach účasti.

Poskytnuté údaje sa spravidla odstránia na konci súťaže. Uchovávame údaje o víťazoch s cieľom plniť zmluvu až do skončenia zákonom stanovenej a prípadnej zmluvnej záručnej lehoty a záručných práv. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a počas obdobia záväzne stanoveného právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu ukončenia súťaže) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť.

Pokiaľ ste súhlasili s používaním týchto údajov na účely priameho marketingu, budeme vaše údaje spracúvať až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním krátkeho oznámenia spoločnosti Tchibo Slovensko na adresu servis@tchibo.sk. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania týchto údajov pred jeho odvolaním.
Vaše údaje posielame poskytovateľom služieb


- na účely zasielania cien,


- na účely organizovania súťaží,


- len v tom prípade, že partner súhlasil s dodržiavaním našich noriem ochrany údajov.


Pokiaľ hosťujeme súťaže na platformách sociálnych médií (ako je napríklad Facebook), požiadame vás, aby ste sa oboznámili s ustanoveniami o ochrane údajov príslušnej platformy.


V prípade určitých súťaží je nutné prenášať vaše údaje našim spolupracujúcim partnerom, ktorí nám pomáhajú pri realizácii súťaží, alebo zadať týmto partnerom spracúvanie vašich údajov s cieľom uskutočniť súťaž. O našich spolupracujúcich partneroch vás informujeme v príslušných podmienkach účasti.


Pokiaľ si neželáte, aby sa vaše údaje prenášali na účel hosťovania súťaže, nebudete sa môcť na tejto súťaži zúčastniť.


Právny základ pre toto zverejnenie údajov predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.