TchiboCard – Vaša vstupenka do sveta exkluzívnych výhod

Program vernostných kariet TchiboCard je vernostný program pre zákazníkov TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. (ďalej len „TCHIBO SLOVENSKO“).

Pri vstupe do programu registráciou v kamennom obchode Tchibo Vám bude vydaná dočasná papierová vernostná karta a uvítacie poukazy v hodnote 10 € ihneď po vyplnení prihlášky a uhradení jednorazového vstupného poplatku 8 €. Pri vstupe do programu poštou, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dostanete len stálu plastovú vernostnú kartu. Stála vernostná karta a uvítacie poukazy Vám budú zaslané behom 3 až 4 týždňov po registrácii. O TchiboCard môžete požiadať len v prípade, že mate minimálne 18 rokov a bydlisko v Slovenskej republike. TchiboCard je platná iba v obchodoch Tchibo v Slovenskej republike a v internetovom obchode www.tchibo.sk. Iba tu môžete zbierať a premieňať Vernostné zrnká (ďalej len „VZ“). Za každé začaté 1 € Vášho nákupu dostanete 1 VZ. Nazbierané VZ prepadajú najskôr po 24 mesiacoch od nákupu vždy k 30. 4. kalendárneho roka, prvýkrát teda VZ prepadajú k 30. 4. 2015. VZ sa načítajú iba za Vaše nákupy a sú neprenosné. TCHIBO SLOVENSKO si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek pozastaviť, upraviť ho podľa aktuálnych právnych predpisov alebo pozmeniť jeho časti. Zmeny budú včas zverejnené v obchodoch Tchibo alebo na www.tchibo.sk. Účastníci vernostného programu môžu svoju účasť kedykoľvek ukončiť okamžitou výpoveďou. Výpoveď zo strany TCHIBO SLOVENSKO je možná len s dodržaním lehoty 30 dní. Vrátenie jednorazového vstupného poplatku bohužiaľ nie je možné.

V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 31 335 632, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3763/B, ako prevádzkovateľovi v zmysle § 4 ods. 2) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. TCHIBO SLOVENSKO sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, hlavne so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov bude ich použitie v rámci programu TchiboCard, spotrebiteľských súťaží, zlepšenia a optimalizácie ponuky výrobkov a služieb, podporných marketingových služieb, prieskumu trhu a spokojnosti zákazníkov. Udeľujem súhlas so spracovaním údajov o mojich nákupoch a s vyhodnocovaním ponúk a informácií, ktoré sú pre mňa obzvlášť zaujímavé. Výsledky týchto vyhodnotení budú použité výhradne na zlepšenie ponuky a reklamy. Zároveň súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov sprostredkovateľom, spoločnosťou Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Spolková republika Nemecko, písomne povereným spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 5 ods. 2) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu súhlasu so spracovaním udeleným prevádzkovateľovi. Beriem na vedomie a udeľujem súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov do ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Tchibo, a to do členských štátov Európskej únie, ako aj do tretích krajín. Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Svoj súhlas udeľujem dobrovoľne, na celú dobu trvania vernostného programu TchiboCard, resp. do odvolania písomnou výpoveďou. Potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o práve k prístupu k osobným údajom a o práve na vysvetlenie ich spracovania.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžem s podnetom obrátiť na spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. a požiadať o vysvetlenie a odstránenie vzniknutého stavu. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu servis@tchibo.sk alebo na poštovú adresu TchiboCard, Prievozská 4, 824 54 Bratislava 26.